Register

Δελτίο Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου

Οι αυθαίρετες κατασκευές και οι αυθαίρετες χρήσεις για τις οποίες απαιτείται η συμπλήρωση δελτίου δομικής τρωτότητας κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 καταχωρίζονται σε 3 κατηγορίες ως αναλύονται στο επόμενο άρθρο . Για κάθε σχετική κατηγορία υποβάλλεται αντίστοιχα δελτίο δομικής τρωτότητας κατά το παράρτημα της παρούσης.

1) Δελτίο Καταγραφής Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου "Κατηγορίας 1"   

Στις κατωτέρω περιπτώσεις της κατηγορίας 1 (1-7) το δελτίο δομικής τρωτότητας συμπληρώνεται ανεξαρτήτως της συνολικής κατηγοριοποίησης του συνόλου του κτιρίου ( αα ή ββ) κατά το εδάφιο β της παρ.3 του άρθρου 24 του Ν.4014/2011. Όπου δε έχει εφαρμογή η παρούσα διάταξη δεν απαιτείται επιπλέον μελέτη στατικής επάρκειας για το σύνολο του κτιρίου (περίπτωση ββ) υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτό άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις.

Στην κατηγορία (1) περιλαμβάνονται :

1. H μετατροπή εξωστών και ημιυπαιθρίων χώρων (νόμιμων ή μή) σε χώρους κύριας ή βοηθητικής χρήσης, διάταξη υαλοστασίων ή άλλων ελαφρών κατασκευών.
2. Η διάταξη υποστέγου ή πέργκολας, προστεγάσματος κ.λπ. (ανοικτού ή κλειστού, μικρού ή/και ελαφρού αντικειμενικώς), με μηδενική πρακτικώς διακινδύνευση.
3. Κατασκευές στατικώς ανεξάρτητες εντός του νομίμου κελύφους του κτιρίου, των οποίων τα στατικά τους φορτία (μόνιμα και κινητά) μεταβιβάζονται μέσω κατακόρυφων στοιχείων (υποστυλωμάτων) απ΄ ευθείας στη θεμελίωση.
4. Οι μικροκατασκευές στα δώματα ή στο περιβάλλον του κτιρίου («εξαρτημένες») ή στον περιβάλλοντα χώρο («ανεξάρτητες»), μικρές ή / και ελαφρές.
5. Οι ψησταριές και καθιστικά οπουδήποτε, παρεμφερείς μικροκατασκευές, μανδρότοιχοι μικρού ύψους (κάθε είδους), κατασκευές διαμορφώσεως σε κήπους και αυλές.
6. Ανοικτές κολυμβητικές ή άλλες δεξαμενές, υπαίθριες, εκτός κτιρίου.
7. Οι πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές, που η τακτοποίησή τους προβλέπεται από το νόμο, ύστερα από την κρίση της αντίστοιχης 3-μελούς Αρχιτεκτονικής Επιτροπής.

2) Δελτίο Καταγραφής Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου "Κατηγορίας 2"  

Στην κατηγορία (2) περιλαμβάνονται:
Αυθαίρετες κατασκευές που καταλαμβάνουν τμήμα του όλου κτιρίου (οριζόντιες ή κάθετες αυτοτελείς ιδιοκτησίες σε κτίριο το οποίο έχει ανεγερθεί με οικοδομική άδεια).
Οι παραπάνω κατασκευές περιλαμβάνονται στην κατηγορία (2) υπό τις εξής προϋποθέσεις :
1. H υπαγωγή στο Ν.4014/2011 πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία.
2. Πρόκειται για ‘’εξαρτημένες’’ από στατικής απόψεως αυθαίρετες κατασκευές προσθήκης (κατ’ επέκταση ή / και καθ΄ ύψος), των οποίων το συνολικό μέγεθος κατά την αποτύπωσή τους σε κάτοψη (σύνολο επιφάνειας) δεν υπερβαίνει ως προς τη συνολική δομημένη επιφάνεια του κτιρίου:
α) το 40% στα κτίρια ή κατασκευές σπουδαιότητας Σ1 κατά ΕΑΚ,
β) το 20% στα κτίρια ή κατασκευές σπουδαιότητας Σ2 κατά ΕΑΚ,
γ) το 10% στα κτίρια ή κατασκευές σπουδαιότητας Σ3 κατά ΕΑΚ,
δ) το 5% στα κτίρια ή κατασκευές σπουδαιότητας Σ4 κατά ΕΑΚ,
Για τη συγκεκριμένη κατηγορία ο έλεγχος του Μηχανικού για την συμπλήρωση του δελτίου δομικής τρωτότητας διενεργείται μόνο επί της συγκεκριμένης αυτοτελούς ιδιοκτησίας και όχι επί του συνόλου του κτιρίου, με τις επιφυλάξεις της παραγράφου 2.2, όπου για την καταγραφή των αποτελεσμάτων λαμβάνονται υπόψη και η συνολική επιφάνεια του κτιρίου.
3. Δεν αποτελούν τμήμα εξολοκλήρου αυθαίρετης κατασκευής .
Κατά τα ανωτέρω, δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας στις περιπτώσεις τμημάτων κατασκευών ( αυτοτελών ) της παρ. β.2 της παρούσης, παρόλο που το σύνολο του κτιρίου στο οποίο εντάσσονται εμπίπτει στην περίπτωση ββ. της παρ.3 του άρθρου 24 του Ν.4014/2011 και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί σε αυτό άλλες αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις.

3) Δελτίο Καταγραφής Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου "Κατηγορίας 3"  

Στην κατηγορία (3) περιλαμβάνονται:
1. ‘Oλες οι αυθαίρετες κατασκευές για τις οποίες κατά το εδάφιο β της παρ.3 του άρθρου 24 απαιτείται η συμπλήρωση και η υποβολή δελτίου δομικής τρωτότητας και οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες των παρ.1 και 2 της παρούσας.
2. Οι αυθαίρετες αλλαγές χρήσης πλην των περιπτώσεων της κατηγορίας (1) εφόσον λόγω της αλλαγής χρήσης προκύπτει διαφοροποίηση των προβλεπομένων φορτίων της αρχικής μελέτης.
3. Οι αυθαίρετες Η/Μ εγκαταστάσεις εφόσον λόγω της ύπαρξής τους προκύπτει διαφοροποίηση των προβλεπόμενων φορτίων της αρχικής μελέτης.

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ "Δελτίου Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου" (Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α)  

Το πλήθος των περιπτώσεων αυθαίρετων προσθηκών-κατασκευών (ή/και χρήσεων) , «εξαρτημένων» από στατική και αντισεισμική άποψη και με σημαντική επιρροή στην όλη τελική τρωτότητα (+ ή -), δεν μπορεί να «τακτοποιηθεί», ταξινομηθεί, βαθμονομηθεί καταλλήλως, με επάρκεια και αξιοπιστία, όσο αφορά την «πρόσθετη» - «διαφορική» τρωτότητα (έναντι σεισμού). Σχετικώς, βλ. το πλήθος των απαραίτητων δεδομένων και περιπτώσεων κατά τα προηγούμενα Πεδία 5-7, 12, 16-22 και 25-35, αλλά και το πρόσθετο πλήθος που θα παρουσιασθεί κατά την εφαρμογή του Νόμου. Έτσι, προτείνεται τελική συνοπτική συναξιολόγηση και αυτού του προβλήματος κατά την τελική Βαθμολόγηση (Δομική) και Κατάταξη του Κτιρίου (βλ. Ενότητα Θ), κατά την κρίση του Συντάκτη του Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. (Πολιτικού Μηχανικού).
Για τους ίδιους λόγους, όπως και στην περίπτωση της «πρόσθετης» τρωτότητας (έναντι σεισμού), βλ. Πεδίο 36, και τα άλλα δυνητικώς βλαπτικά αίτια δεν μπορούν να περιληφθούν λεπτομερώς στο παρόν Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α., για τον σκοπόν του Νόμου. Σχετικώς, άλλα αίτια μπορεί να είναι η αλλαγή χρήσης (π.χ. επιβάρυνση λόγω φορτίων βαρύτητας ή δονήσεων/ταλαντώσεων ή λόγω πυροθερμικού φορτίου ή λόγω της χρήσης καθεαυτής – λόγω βλαπτικών παραγόντων κ.λπ.), το ακατάλληλο έδαφος (επικλινές, ή λόγω καθιζήσεων, ολισθήσεων κ.λπ.), η πυρκαγιά (εσωτερική ή εξωτερική/δασική), η πλημμύρα κ.λπ., ενώ δεν μπορεί να αποκλεισθεί η συνεργία αιτίων. Έτσι, προτείνεται τελική συνοπτική συναξιολόγηση και αυτού του ενδεχομένου κατά την τελική βαθμολόγηση (Δομική) και Κατάταξη του Κτιρίου (βλ. Ενότητα Θ), κατά την κρίση του Συντάκτη του Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. (Πολιτικού Μηχανικού).

Διευκρινίσεις:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αναγράφεται η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται το κτίριο, σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης.

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
Αναγράφεται η αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα.

3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αναγράφεται η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση του κτιρίου, δηλαδή οδός, αριθμός, περιοχή (συνοικία, οικισμός ή νησί), ταχυδρομικός κώδικας.

4. ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
Αναγράφεται το διακριτικό όνομα του κτιρίου, αν υπάρχει. Αν στην ίδια διεύθυνση αντιστοιχούν περισσότερα του ενός κτίρια, στο τέλος του χαρακτηρισμού συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του κτιρίου αν υπάρχει ή κατά επιλογή του Συντάκτη του Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α., και το συνολικό πλήθος των απογραφόμενων αυτοτελών κτιρίων του συγκροτήματος, π.χ. το κτίριο που έχει αύξοντα αριθμό 2 σε σύνολο 4 κτιρίων επισημαίνεται ως «Κτίριο 2/4». Το απογραφόμενο κτίριο πρέπει να είναι ιδιαίτερα επισημασμένο (διαγραμμισμένο) σε σκαρίφημα κάτοψης (σε συνημμένη σελίδα), το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κτίρια του συγκροτήματος με τον αύξοντα αριθμό τους.

5. ΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Σημειώνεται η χρήση του κτιρίου, π.χ. Κατοικίες, Γραφεία κ.λ.π.

6. ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ
Σημειώνεται η ενδεχόμενη αλλαγή χρήσης, κατά τον υπόψη Νόμον.

7. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
Σημειώνεται το αν το υπόψη κτίριο υπάγεται στην περίπτωση (αα) ή (ββ) του υπόψη Νόμου.

8. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Ιδιοκτήτη (των Ιδιοκτητών), ενώ συνιστάται και η αναγραφή σχετικού τηλεφώνου επικοινωνίας.

9. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ
Σημειώνεται με Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο που προσεγγίζει περισσότερο τον μέγιστον αριθμόν των προσώπων που συνήθως συναθροίζονται στο κτίριο για αρκετές ώρες της ημέρας (>=12), κατά δήλωση του Ιδιοκτήτη/των Ιδιοκτητών ή εκτίμηση του Συντάκτη του Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. Ενδεικτικώς, για κτίρια κατοικιών/ή ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων κ.λπ., ο μέγιστος αριθμός προσώπων μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τη συνολική επιφάνεια του κτιρίου (βλ. Ενότητα Δ, Πεδίο 15) διαιρεμένη διά 20. Αντιστοίχως, για κτίρια γραφείων ο διαιρέτης μπορεί να ληφθεί ίσος με 10.

10. ΖΩΝΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ Ε.Α.Κ.
Σημειώνεται με Χ το αντίστοιχο τετραγωνίδιο με τη Ζώνη Σεισμικής Επικινδυνότητας της περιοχής με βάση τον Ε.Α.Κ. Το πεδίο αυτό συμπληρώνεται υποχρεωτικώς, ανεξαρτήτως από τον χρόνον μελέτης/ή κατασκευής του κτιρίου (βλ. Ενότητα Δ, Πεδία 16 και 17).

11. ΚΑΤΑΤΑΞΗ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΤΑ Ε.Α.Κ.
Σημειώνεται με Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο η Κατάταξη/Κατηγορία Εδάφους που αναφέρεται στη μελέτη του κτιρίου (εφόσον γίνεται χρήση της μελέτης), ή κατά την εκτίμηση του Συντάκτη του Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.

12. ΔΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
Σημειώνεται με Χ ο Δομικός (ουσιαστικώς δομητικός) Τύπος στον οποίον ανήκει το κτίριο, με βάση τον φέροντα οργανισμό του. Οι Δομικοί Τύποι περιγράφονται στον Πίνακα Δομικών Τύπων.
Επισημαίνεται ότι για τη συμπλήρωση αυτού του πεδίου, θα πρέπει να προηγηθεί σχολαστική μελέτη και κατανόηση του Πίνακα αυτού, προκειμένου το εξεταζόμενο κτίριο να ανταποκρίνεται επαρκώς στον σημειούμενον Δομικόν Τύπον. Κτίρια για τα οποία δημιουργούνται αμφιβολίες ως προς τον Δομικόν Τύπον τους κατατάσσονται στον πλησιέστερον (ή στον δυσμενέστερον) Δομικόν Τύπον με σχολιασμόν στον χώρον των παρατηρήσεων. Ενδεικτικώς, δίνονται αμέσως μετά τους 4 σχετικούς Πίνακες (Π1/4-Π4/4) παρατηρήσεις και υποδείξεις για την κατάταξη ορισμένων αμφισβητούμενων κτιρίων. Ως Κανονισμοί, νοούνται οι εφαρμοσθέντες κατά τη μελέτη και την κατασκευή.

13. ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΩΝ / ΥΠΟΓΕΙΩΝ
Σημειώνεται ο αριθμός μόνον των υπέργειων ορόφων του κτιρίου και χωριστά ο αριθμός των υπογείων. Δεν προσμετράται η τυχόν απόληξη κλιμακοστασίου (δώμα και συναφείς μικροκατασκευές κάθε είδους). Σε περίπτωση επικλινούς εδάφους αναγράφεται ο μεγαλύτερος αριθμός ορόφων από τη χαμηλότερη στάθμη. *ς υπόγειος όροφος θεωρείται εκείνος που κατά το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται μέσα στο έδαφος, είναι επαρκώς εγκιβωτισμένος με περιμετρικά στοιχεία (τοιχεία από ΟΣ ή Τ)και διαθέτει επαρκές διάφραγμα στην οροφή του.
Σχετικώς, ως όροφος νοείται και το ισόγειο του κτιρίου.

14. ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΟΨΗΣ
Σημειώνεται το εμβαδό της πλέον αντιπροσωπευτικής κάτοψης του κτιρίου. Εφόσον δεν γίνεται χρήση σχεδίων, το εμβαδό κάτοψης υπολογίζεται κατά την εκτίμηση του Συντάκτη του Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.

15. ΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
Σημειώνεται το συνολικό εμβαδό του κτιρίου. Εφόσον δεν γίνεται χρήση σχεδίων, το συνολικό εμβαδό υπολογίζεται κατά την εκτίμηση του Συντάκτη του Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. Στην επιφάνεια περιλαμβάνονται κατασκευές δώματος, πατάρια, σοφίτες, υπόγεια, υπόστυλοι χώροι κ.λπ., όχι όμως οι εξώστες.

16. ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Σημειώνεται η χρονολογία που το (αρχικό, αν υπάρχει) κτίριο μελετήθηκε (εφόσον διατίθεται η άδεια/μελέτη) ή που κατασκευάστηκε (εφόσον είναι αυθαίρετο ή δεν διατίθεται η άδεια/μελέτη). Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και κρίσιμο, κατά συνέπεια πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη προσέγγιση του θέματος. Σε περιπτώσεις αυθαίρετων κτιρίων ή προσθηκών, αναγράφεται η χρονολογία κατά τη δήλωση του Ιδιοκτήτη (ή των Ιδιοκτητών).
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση της χρονολογίας (με προσέγγιση έτους), επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ευρύτερη περίοδος (π.χ. 1960 – 1962), έστω και κατά προσέγγιση.
Αν και πάλι δεν διατίθεται τέτοια ακρίβεια, είναι ανεκτό να σημειωθεί η κανονιστική περίοδος μελέτης/κατασκευής (=1996) με βάση τις υπεύθυνες πληροφορίες του Ιδιοκτήτη (των Ιδιοκτητών) ή τα δομικά χαρακτηριστικά. Τυχόν μεταγενέστερη προσθήκη δηλώνεται στο επόμενο Πεδίο 17.

17. ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ
Εάν το κτίριο δεν κατασκευάστηκε σε μια ενιαία φάση, αλλά έγιναν μεταγενέστερες «εξαρτημένες» προσθήκες, καθύψος ή κατ' επέκταση, σημειώνεται το έτος της τελευταίας προσθήκης. Αν με την ευκαιρία της προσθήκης έγινε επισκευή και κυρίως ενίσχυση του αρχικώς υφισταμένου κτιρίου, τούτο σημειώνεται παρακάτω στα Πεδία με αύξοντα αριθμό 21 και 22. Επισημαίνεται ότι ανεξάρτητες κατ’ επέκταση προσθήκες θεωρούνται ως άλλο κτίριο.
Σημείωση: Με το Πεδίο αυτό επιδιώκεται να διαπιστωθεί εάν σε παλαιό κτίριο, π.χ.προ του 1960 ή προ του 1986, έγιναν προσθήκες, είτε αυθαίρετες, είτε προβλεπόμενες από την αρχική άδεια/μελέτη, με έλεγχον της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου με βάση Κανονισμούς μεταγενέστερους των Κανονισμών που χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική μελέτη/ ή κατασκευή.

18. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Εφόσον η μελέτη του νόμιμου τμήματος του κτιρίου είναι διαθέσιμη κατά την αυτοψία/τον έλεγχον (μέσω του Ιδιοκτήτη ή των Ιδιοκτητών), σημειώνεται με Χ το τετραγωνίδιο με το σημείο ΝΑΙ. Άλλως, σημειώνεται με Χ το τετραγωνίδιο με το σημείο ΟΧΙ. Σημειώνεται ΟΧΙ και στην περίπτωση εξολοκλήρου αυθαίρετου κτιρίου. Στην περίπτωση που διατίθενται ορισμένα μόνον στοιχεία (συνήθως σχέδια), σημειώνεται ΝΑΙ ή ΟΧΙ ανάλογα με τη βαρύτητα και την αξιοπιστία των στοιχείων, κατά την εκτίμηση του Συντάκτη του Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.

19. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ;
Εφόσον έγινε χρήση της μελέτης του κτιρίου για την αυτοψία/τον έλεγχον, σημειώνεται με Χ το τετραγωνίδιο με το σημείο ΝΑΙ. Άλλως, σημειώνεται με Χ το τετραγωνίδιο με το σημείο ΟΧΙ.

20. ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ;
Σημειώνεται αναλόγως ΝΑΙ ή ΟΧΙ.

21. ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΙ / ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ;
Εάν στο κτίριο έχουν γίνει σοβαρές δομητικές επεμβάσεις για επισκευή ή (κυρίως) ενίσχυση του φέροντος οργανισμού, σημειώνεται Χ στο τετραγωνίδιο ΝΑΙ, αλλιώς σημειώνεται Χ στο τετραγωνίδιο ΟΧΙ.
Σημείωση: Ενδιαφέρουν κυρίως τα κτίρια που κατασκευάστηκαν μέχρι και το 1960 και στα οποία έγιναν επεμβάσεις επισκευής και (κυρίως) ενίσχυσης για αποκατάσταση φέρουσας ικανότητας ή προσθήκη ορόφων, ή τα κτίρια της περιόδου 1961 - 1985 στα οποία έγιναν επεμβάσεις αποκατάστασης βλαβών (π.χ. από σεισμούς) ή προσθήκη ορόφων με μεταγενέστερους Αντισεισμικούς Κανονισμούς.

22. ΑΝ ΝΑΙ, ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ;
Αναφέρεται η αιτία για την οποία έγιναν οι προαναφερθείσες εργασίες και η χρονολογία. Για παράδειγμα, μπορεί να αναφερθεί η εκτεταμένη συντήρηση του σκελετού λόγω φθοράς, η επισκευή ή ενίσχυση λόγω βλαβών από σεισμούς ή πυρκαγιά ή καθιζήσεις, οι επεμβάσεις λόγω προσθήκης ορόφων, κ.λπ.

23. ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ Ε.Α.Κ.
Σημειώνεται η σπουδαιότητα του κτιρίου σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ. Επισημαίνεται ότι γενικώς τα κτίρια της περίπτωσης (αα) κατά τον Νόμον είναι σπουδαιότητας Σ1 ή Σ2, ενώ τα κτίρια της περίπτωσης (ββ) κατά τον Νόμον είναι σπουδαιότητας Σ2-Σ4.
Προς διευκόλυνση, επισυνάπτεται ο σχετικός Πίνακας του Ε.Α.Κ., με κατάλληλες συμπληρώσεις, για τον σκοπόν του παρόντος Νόμου.

24. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το τμήμα αυτό του Εντύπου, προορίζεται για τυχόν παρατηρήσεις του Συντάκτη σχετικά με το κτίριο, τη χρήση, την κατάσταση, τις προσθήκες, την αξιοπιστία των στοιχείων ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που χρήζει πρόσθετων επεξηγήσεων. Σε αυτό το Πεδίο, κατά την κρίση του Συντάκτη του Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α., μπορούν να σημειωθούν και πρόσθετες χρήσιμες τεχνικές πληροφορίες για το κτίριο, κατά τη δήλωση του Ιδιοκτήτη (των Ιδιοκτητών).
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Σημειώνονται με Χ στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο μόνον οι θετικές απαντήσεις στα ερωτήματα. Οι αρνητικές απαντήσεις δεν σημειώνονται.
Η συμπλήρωση των στοιχείων θα πρέπει να γίνει με τη δέουσα προσοχή καθώς κάθε θετική απάντηση μειώνει γενικώς τη βαθμολογία και την κατάταξη του κτιρίου (βλ. στο τέλος).

25. ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΝ
Σημειώνεται με Χ εάν η μελέτη/κατασκευή του κτιρίου έγινε χωρίς εφαρμογή Αντισεισμικού Κανονισμού (για κατασκευές μέχρι και το 1960 ή γι’ αυτές που αντιστοιχούνται προς αυτές).
Δεν σημειώνεται τίποτα:
• Στις περιπτώσεις που ο αντισεισμικός υπολογισμός δεν έγινε λόγω απαλλαγών που προβλέπονται από τις διατάξεις του εκάστοτε Αντισεισμικού Κανονισμού.
• Στις περιπτώσεις που το κτίριο κατασκευάσθηκε μεν μέχρι και το 1960 αλλά μελετήθηκε με βάση ισχύουσες τοπικές αντισεισμικές διατάξεις.

26. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ,ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Συμπληρώνεται με Χ εάν το κτίριο είχε υποστεί βλάβες στον φέροντα οργανισμόν του από προγενέστερους σεισμούς και αυτές δεν έχουν αποκατασταθεί επαρκώς και έντεχνα με βάση σχετική άδεια/μελέτη.

27. ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΩΝ Η’/ΚΑΙ ΕΛΛΙΠΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Σημειώνεται με Χ όταν διαπιστώνεται ότι εκτεταμένα τμήματα του κτιρίου βρίσκονται σε κακή κατάσταση λόγω κακοτεχνιών ή/και ελλιπούς συντήρησης.
Η κακή κατάσταση επηρεάζει τη σεισμική συμπεριφορά εφόσον έχει προκαλέσει φθορές/εξασθένηση των υλικών του φέροντος οργανισμού ή/και βλάβες.
Παραδείγματα κακής κατάστασης είναι ενδεικτικώς τα ακόλουθα:
• Εμφανώς κακή ποιότητα σκυροδέματος ή κακή σκυροδέτηση.
• Εμφανώς κακή διάταξη οπλισμών ή ύπαρξη εκτεθειμένων/διαβρωμένων οπλισμών.
• Εμφανώς ασθενές/πτωχό κονίαμα σε κτίρια από τοιχοποιία, προβλήματα τοίχων ή/και στέγης.
• Εμφανείς κακοτεχνίες ή εκτεταμένες ρηγματώσεις.
• Χαρακτηριστικές ρηγματώσεις οφειλόμενες σε καθιζήσεις, ολισθήσεις κ.λπ. (προβλήματα θεμελίων ή/και υπεδάφους).
Προφανώς, για τον εντοπισμόν των ατελειών ή προβλημάτων θα απαιτηθεί μία λεπτομερέστερη επιθεώρηση του κτιρίου. Η γενική εικόνα του κτιρίου αποτελεί την καλύτερη γρήγορη μακροσκοπική ένδειξη. Μια κακή γενική εικόνα δημιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι και ο φέρων οργανισμός του κτιρίου ενδέχεται να είναι σε κακή κατάσταση και να συνεπάγεται αυξημένη τρωτότητα. Στην περίπτωση που σημειωθεί Χ σε αυτό το Πεδίο, στις σχετικές παρατηρήσεις και στην Τεχνική Έκθεση πρέπει να γίνεται αναφορά στις συγκεκριμένες διαπιστώσεις (μαζί με λίγες φωτογραφίες).

28. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΡΟΥΣΗΣ ΜΕ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΑΛΛΗΛΟΔΡΑΣΗ)
Σημειώνεται Χ εφόσον υπάρχει κίνδυνος κρούσης μεταξύ γειτονικών κτιρίων, με έντονες διαφορές.
Αναφέρονται ενδεικτικώς:
• Περιπτώσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμβολισμού των υποστυλωμάτων του ενός κτιρίου από πλάκες του άλλου, όπως σε περίπτωση έντονα ανισόσταθμων πλακών ορόφων ή σε περιπτώσεις κτιρίων με μεγάλη διαφορά ύψους (αριθμού ορόφων).
• Περιπτώσεις όπου υπάρχει μεγάλη διαφορά δυσκαμψιών μεταξύ των δύο γειτονικών κτιρίων.
• Περιπτώσεις γωνιαίων ή δισγωνιαίων οικοδομών.
Το κριτήριο αυτό αφορά κυρίως κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα (συμβατικά ή προκατασκευασμένα) που βρίσκονται σε επαφή με άλλα κτίρια.
Όταν υπάρχει επαρκής σεισμικός αρμός, τα κτίρια θεωρούνται διαχωρισμένα (χωρίς ενδεχόμενη αλληλόδραση, με κίνδυνον κρούσης).
Υπενθυμίζεται πως με βάση τον Ε.Α.Κ. (§4.1.7.2) προβλέπεται ότι για γειτονικά κτίρια και εφόσον δεν υπάρχει πιθανότητα εμβολισμού των υποστυλωμάτων κανενός από τα δύο κτίρια, το εύρος του αρμού μπορεί να καθορίζεται προσεγγιστικώς ως εξής:
• 4 cm για επαφή μέχρι και 3 ορόφους (υπέρ το έδαφος)
• 8 cm για επαφή από 4 έως και 8 ορόφους (υπέρ το έδαφος)
• 10 cm για επαφή σε περισσότερους από 8 ορόφους (υπέρ το έδαφος),
ενώ τους υπόγειους ορόφους δεν είναι υποχρεωτική η ύπαρξη αντισεισμικού αρμού.
Σχετικώς, μπορεί να γίνει χρήση και των ευνοϊκότερων (και λεπτομερέστερων) σχετικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ (§4.8).

29. «ΑΝΟΙΚΤΟΣ» ΟΡΟΦΟΣ
Σημειώνεται με Χ η ύπαρξη «ανοικτού» ορόφου στο εξεταζόμενο κτίριο.
Με τον όρο «ανοικτός» όροφος (ή «ασθενής» ή «μαλακός») νοείται ο όροφος που παρουσιάζει σημαντικά μειωμένη δυσκαμψία ή/και αντοχή σε οριζόντια φορτία σε σχέση με τους υπόλοιπους ορόφους του κτιρίου. Το χαρακτηριστικό αυτό αναφέρεται κυρίως σε κτίρια οπλισμένου σκυροδέματος.
Οι συνηθέστερες περιπτώσεις «ανοικτού» ορόφου είναι οι πιλοτές (pilotis). Ωστόσο, ως «ανοικτός» όροφος (είναι και) θεωρείται και το ισόγειο με καταστήματα χωρίς ή με ελάχιστες τοιχοποιίες πλήρωσης, είτε εξαρχής είτε μετά από μεταγενέστερες μετατροπές.
Υπάρχουν, όμως, περιπτώσεις που είναι δυσχερής ο εντοπισμός της ύπαρξης «ανοικτού» ισογείου (που είναι, γενικώς, και ο πιο κρίσιμος όροφος).
Αν και η γενική αρχή συμπλήρωσης του Εντύπου είναι σε περίπτωση αμφιβολίας να σημειώνεται το δυσμενέστερο ενδεχόμενο, στην περίπτωση «ανοικτού» ορόφου θα πρέπει να εξαντλείται κάθε περιθώριο αυτοψίας/ελέγχου.

30. MΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ
Σημειώνεται με Χ η μή ύπαρξη τοιχοπληρώσεων ή η ύπαρξη τοιχοπληρώσεων σε μή κανονική διάταξη στην κάτοψη του κτιρίου.
Το χαρακτηριστικό αυτό αφορά σχεδόν αποκλειστικώς τα κτίρια με φέροντα οργανισμόν από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Η ύπαρξη κανονικώς διατεταγμένων και ισχυρών γενικώς τοιχοπληρώσεων (π.χ. μπατικών, χωρίς ή με λίγα ανοίγματα) συμβάλλει θετικά στη σεισμική συμπεριφορά αυτών των κτιρίων. Σε κανονική διάταξη θα πρέπει να θεωρούνται τοιχοποιίες που είναι σχεδόν συμμετρικώς διατεταγμένες σε κάθε όροφον, ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα σημειώνεται η διάταξη ως μή κανονική.
Σημειώνεται ότι εάν ένας όροφος του κτιρίου έχει ήδη χαρακτηρισθεί ως «ανοικτός» όροφος (Πεδίο 29), λόγω ανυπαρξίας τοιχοπληρώσεων (πιλοτή), δεν θα πρέπει για τον ίδιον λόγον να σημειώνεται η ένδειξη Χ στο παρόν Πεδίο.

31. ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΣ
Σημειώνεται με Χ εάν το κτίριο έχει μεγάλο ύψος.
Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία (Τ) ή από προκατασκευασμένα στοιχεία (ΠΟΣ) θεωρούνται ότι έχουν μεγάλο ύψος όταν έχουν άνω των δύο ορόφων. Κτίρια με Φ.Ο. από οπλισμένο σκυρόδεμα (ΟΣ) ή από χάλυβα (ΧΛ) θεωρούνται ότι έχουν μεγάλο ύψος όταν υπερβαίνουν τους 5 ορόφους. Σχετικώς, ως όροφος νοείται και το ισόγειο του κτιρίου.

32. ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΥΨΟΣ – ΣΕ ΤΟΜΗ
Σημειώνεται με Χ η μή κανονικότητα του κτιρίου καθύψος-σε τομή (ή τομές). Μή κανονικό καθύψος θεωρείται ένα κτίριο όταν παρουσιάζει ρετιρέ/εσοχές ή "πύργους" (δηλαδή ορόφους με εμβαδό κάτοψης μικρότερο του 70% του εμβαδού των υπολοίπων υποκείμενων ορόφων). Απολήξεις κλιμακοστασίων και δώματα (τελευταίος όροφος) δεν λαμβάνονται υπόψη. Επίσης, μή κανονικά καθύψος θεωρούνται και τα κτίρια τα οποία λόγω επικλινούς εδάφους παρουσιάζουν μεταξύ χαμηλότερης και υψηλότερης πλευράς/στάθμης, διαφορά ύψους πλέον του ενός (1) ορόφου, εφόσον ο όροφος αυτός δεν είναι επαρκώς «υπόγειος» (βλ. Πεδίο 13). Επισημαίνεται ότι το κριτήριο αυτό θα έπρεπε (κανονικώς) να βασίζεται στη μή κανονικότητα των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων (του σκελετού) σε τομή (σε τομές).

33. ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΑΤΟΨΗ
Σημειώνεται με Χ η ύπαρξη μή κανονικότητας του σχήματος (γενικώς) του κτιρίου σε κάτοψη.
Ως μή κανονικά κτίρια κατά την οριζόντια έννοια-σε κάτοψη θεωρούνται κτίρια όπως τα αναφερόμενα ενδεικτικώς παρακάτω:
• Κτίρια των οποίων οι εξωτερικές πλευρές παρουσιάζουν εντόνως οξείες γωνίες.
• Κτίρια με πολύπλοκο σχήμα όπως Γ, E, Z, Η, I, Π, Τ και με μεγάλο μήκος πτερύγων.
• Κτίρια με μεγάλο μήκος σε σχέση με το πλάτος τους (υπενθυμίζεται ότι ο Ε.Α.Κ., §4.1.7.1, συνιστά αποφυγή κατόψεων με λόγον πλευρών μεγαλύτερο του 4).
Επισημαίνεται ότι το κριτήριο αυτό αφορά το περίγραμμα της κάτοψης του κτιρίου, ενώ το κριτήριο θα έπρεπε (κανονικώς) να βασίζεται στη μή κανονικότητα των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων (του σκελετού) σε κάτοψη.

34. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΤΟΝΗΣ ΣΤΡΕΨΗΣ
Σημειώνεται με Χ στην περίπτωση όπου υπάρχει ενδεχόμενο σημαντικής στρεπτικής παραμόρφωσης και καταπόνησης του κτιρίου λόγω σημαντικών εκκεντροτήτων αποκλειστικώς στον φέροντα οργανισμόν. Το χαρακτηριστικό αυτό αφορά συνήθως κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Το ενδεχόμενο έντονης στρέψης του κτιρίου υπάρχει όταν η διάταξη σε κάτοψη των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων (υποστυλωμάτων ή/και τοιχωμάτων) είναι ασύμμετρη.
Υπενθυμίζεται ότι ο Ε.Α.Κ., §4.1.7.1, συνιστά συμμετρική διάταξη των κατακόρυφων φερόντων στοιχείων σημαντικής δυσκαμψίας και αντοχής κοντά στην περίμετρο ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, τη διάταξη τοιχωμάτων παράλληλα και κοντά σε τρεις (3) τουλάχιστον πλευρές της περιμέτρου του κτιρίου.
Επισημαίνεται ότι το κριτήριο αυτό αφορά αποκλειστικώς τα κατακόρυφα φέροντα στοιχεία (του σκελετού) και τον τρόπον διάταξής τους.

35. ΚΟΝΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ
Σημειώνεται με Χ η ύπαρξη σημαντικού αριθμού κοντών υποστυλωμάτων σε έναν ή περισσότερους ορόφους του κτιρίου, με σαφή γενική δυσμενή επιρροή.
Το πρόβλημα εμφανίζεται σε κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα και αφορά, βλ. και ΕΚΩΣ §(18.4.9), είτε «φύσει» κοντά υποστυλώματα (με αs<=2,5) είτε «θέσει» κοντά υποστυλώματα που έχουν μεν σχεδιασθεί να λειτουργούν σε όλο τους το μήκος (ύψος ορόφου), αλλά λόγω ύπαρξης ενδιάμεσων στοιχείων, π.χ. δοκών (πατάρια, σοφίτες, κλιμακοστάσια κ.λπ.) ή μερικού ύψους σφηνωμένων τοιχοπληρώσεων ή τοιχωμάτων μεταξύ των υποστυλωμάτων, από τη μία πλευρά ή και τις δύο, έχουν «ενεργό» μήκος σημαντικώς μικρότερο από το πλήρες.
Για τα «φύσει» κοντά υποστυλώματα, ο λόγος διάτμησης μπορεί να εκτιμηθεί προσεγιστικώς ως as=lc/2h, όπου lc είναι το «καθαρό» ύψος υποστυλώματος μεταξύ ορόφων και h είναι η μεγαλύτερη διάσταση της διατομής του (h>=b).
Ως συνηθέστερα παραδείγματα «θέσει» κοντών υποστυλωμάτων μπορούν να αναφερθούν κτίρια βιομηχανικά/βιοτεχνικά ή αποθηκών, με ορόφους με φεγγίτες σε όλο το μήκος του ανοίγματος, ή κτίρια στάθμευσης αυτοκινήτων ή και πιλοτές με τοιχοπληρώσεις προστασίας (ή για άλλους λόγους) ύψους περίπου 1.0m.

38. ΑΡΧΙΚΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
•  Μετά τη συμπλήρωση των Ενοτήτων Α-Ε του ΔΕΔΟΤΑ, ακολουθεί ο υπολογισμός/η εκτίμηση της δομικής βαθμολογίας (αρχικής,γενικής), σύμφωνα με τους Πίνακες του Εντύπου (ανά ΔΤ).
•  Η αντιστοίχηση του Πίνακα με τα Πεδία του Δελτίου γίνεται στη δεύτερη στήλη του Πίνακα.
•  Είναι προφανές ότι για κάθε κτίριο επιλέγεται ένας και μόνον Πίνακας, αυτός που αντιστοιχεί στον Δομικόν Τύπον του κτιρίου.
•  Κατόπιν «επισημαίνονται» οι κατάλληλοι συντελεστές, αρχίζοντας από τη βασική βαθμολογία (γραμμή 1), αναλόγως ΔΤ.
•  Επιλέγεται μετά ένας μόνον από τους συντελεστές των γραμμών 2 και 3, ένας μόνον από τους συντελεστές των γραμμών 4 έως και 7, και οι συντελεστές των γραμμών 8 έως και 17, για τις οποίες οι απαντήσεις στην Ενότητα Ε του Δελτίου ήταν θετικές (ΝΑΙ).
•  Επιλέγεται, επίσης, ένας μόνον από τους συντελεστές των γραμμών 19,20,21
•  Ο συντελεστής της γραμμής 18 («ένταση» λειτουργίας) εκτιμάται με βάση την «ένταση» χρήσης του κτιρίου, δηλαδή πόσο τμήμα του 24ώρου χρησιμοποιείται το κτίριο, ανεξαρτήτως από το πλήθος των χρηστών. Έτσι, για χρήσεις πολύ υψηλής έντασης (π.χ. ένα νοσοκομείο λειτουργεί όλο το 24ωρο) προβλέπεται μηδενικός συντελεστής, ενώ για χρήσεις μικρής έντασης (π.χ. ένα εμπορικό κατάστημα δεν λειτουργεί όλο το 24ωρο) προβλέπονται θετικοί συντελεστές οι οποίοι αυξάνουν τη βαθμολογία, άρα μειώνουν την τρωτότητα και διακινδύνευση και τον βαθμόν προτεραιότητας για περαιτέρω έλεγχον.
•  Ειδικώς για κατοικίες, στις οποίες αναφέρεται ρητώς η περίπτωση (αα) του Νόμου, προβλέπεται συντελεστής 0,2, εκτιμάται δε ότι και για τα τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα) θα πρέπει να ληφθεί η ίδια τιμή, λόγω παρόμοιας «έντασης» χρήσης. Για λόγους απλότητας, για την περίπτωση (ββ) του Νόμου, προβλέπεται σχετικός συντελεστής 0,5. Βεβαίως, μπορεί να γίνει χρήση και των σχετικών και πιο αναλυτικών προβλέψεων για την «ένταση» λειτουργίας και την «σπουδαιότητα» κατά την πρόταση ΟΑΣΠ.
•  Τέλος, στη γραμμή 22 αθροίζονται οι κυκλωμένοι συντελεστές και προκύπτει η (δομική) βαθμολογία του κτιρίου (αρχική, γενική).

39. ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Η Τελική (Δομική) Βαθμολογία και Κατάταξη του κτιρίου (βλ. επόμενο πεδίο 40) εκτιμάται από τον Συντάκτη του Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. (Πολιτικόν Μηχανικόν), κατά περίπτωση, συνεκτιμώντας αφενός τη «διαφορική» τρωτότητα λόγω της αυθαίρετης «εξαρτημένης» προσθήκης(-ών) και την ενδεχόμενη πρόσθετη τρωτότητα έναντι άλλων αιτίων, δηλ. (γενικώς) αφαιρείται «βαθμός» (ή προστίθεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις).
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις, με επιρροή στη δομική βαθμολογία (κατά το Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α) είναι και οι εξής :
• Προσθήκη ορόφου ή ορόφων ή επιβαρύνσεις με φορτία βαρύτητας
• Εκσκαφές και κατασκευές υπογείων, σε τμήμα της κάτοψης, ιδιαιτέρως αν έχουν οδηγήσει σε ανισοσταθμίες ή διαφορετικές θεμελιώσεις
• Κάθε είδους προσθήκες παταριών ή/και καθαιρέσεις τοιχοπληρώσεων, ιδιαιτέρως στα ισόγεια.
Σχετικώς κατά την εκτίμηση της τελικής βαθμολογίας του κτιρίου μπορεί να αξιολογηθεί και κάθε αξιόπιστη πληροφορία για ενδεχόμενα προβλήματα της θεμελίωσης ή/και του υπεδάφους του κτιρίου.
Σημείωση : Συνιστάται όπως τελικώς αφαιρείται «βαθμός» το πολύ ίσος με 1.0, κατά την κρίση του Συντάκτη (Πολιτικού Μηχανικού).

40. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
Η πρωτοβάθμια κατάταξη κατά το Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. ΔΕΝ μπορεί να οδηγήσει σε απόλυτη κρίση για την κατάσταση του κτιρίου, δηλαδή τα κτίρια δεν κατατάσσονται, π.χ. σε «επαρκή», «ανεπαρκή», «ακατάλληλα», «επικίνδυνα» κ.λπ., λόγω της μειωμένης αξιοπιστίας της.
Αντιθέτως, τα κτίρια κατατάσσονται σε κατηγορίες προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου, δηλαδή δευτεροβάθμιου ελέγχου, ο οποίος είναι πιο εκτεταμένος και λεπτομερής, άρα πιο αξιόπιστος.
Με βάση τα αποτελέσματα του δευτεροβάθμιου ελέγχου, μπορεί να αποφασισθεί (πιο αξιόπιστα και ασφαλέστερα) αν απαιτείται εκπόνηση μελέτης στατικής και αντισεισμικής επάρκειας (αποτίμησης) με το ερώτημα της ενδεχόμενης επισκευής και ενίσχυσης.
Για τον σκοπόν του υπόψη Νόμου, μπορούν να διακριθούν τρεις κατηγορίες κατάταξης:
•  Υ :  Υψηλής προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου
•  Μ : Μέσης προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου
•  Χ :  Χαμηλής προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου.


Η κατάταξη του κτιρίου σε μία κατηγορία γίνεται με κριτήριο την τελική δομική βαθμολογία του (τον τβ.), κατά τον επόμενον Πίνακα:


ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Βαθμολογία        Κατηγορία
τβ. <= 4.0             Υ
4,0 < τβ. < 5.5       Μ
τβ. >= 5,5             Χ


Σχετικώς, υψηλότερη τρωτότητα και διακινδύνευση (δηλ. χαμηλότερη βαθμολογία) συνεπάγεται και υψηλότερη κατηγορία προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου.
 

 

 
Copyright © 2024. Κατασκευή και Σχεδίαση Tserts.eu