Register

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

 

Νομιμοποίηση - Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Έληξε ο Νόμος 4014/2011 περί τακτοποίησης Αυθαίρετων Κατασκευών.

Στις 21-09-2011 δημοσιεύθηκε ο σχετικός νόμος ο οποίος αφορά στη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, ολόκληρο το κείμενο του νόμου "40142011 ΦΕΚ 209Α" για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων, μπορείτε να το διαβάσετε ανοίγοντας το PDF. 

Η αίτηση, το παράβολο και ο υπολογισμός του ειδικού προστίμου, υποβάλλονται στα αρμόδια πολεοδομικά γραφεία ή ΚΕΠ από 1/10/2011 εως 30/11/2011, ενώ τα υπόλοιπα δικαιολογητικά εντός τεσσάρων μηνών από τις 30/11/2011.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4014/2011 ΕΩΣ ΤΙΣ 31/01/2013

Δικαιολογητικά στοιχεία που θα περιλαμβάνει ο φάκελλος για την Νομιμοποίηση των Αυθαιρέτων.

Ο ιδιοκτήτης ή ο συνιδιοκτήτης που επιθυμεί να προβεί σε νομιμοποίηση του αυθαιρέτου πρέπει να υποβάλλει στο αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :

1) ΑΙΤΗΣΗ  (αρθρο 24 παρ. 2α )

2) YΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ N.1599/86 (εις διπλούν) στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία, ΑΦΜ, ΔOY του ιδιοκτήτη, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας όπου υπάρχει, το εμβαδόν και η χρήση της κατασκευής, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατασκευής ή εγκατάστασης της χρήσης σε αυτό, καθώς και εάν πρόκειται για ακίνητο κύριας και μοναδικής κατοικίας, πρώτης κατοικίας, άλλης κατοικίας ή ακίνητο άλλης χρήσης.
H δήλωση συνοδεύεται από:
α) την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9, στην οποία αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση στην αρμόδια ΔΟΥ.
β) την τεχνική έκθεση που συμπληρώνεται από τον αρμόδιο μηχανικό.
Σ' αυτή επισυνάπτονται φωτογραφίες όλων των όψεων, αντίγραφα του στελέχους, του τοπογραφικού διαγράμματος της αδείας, της κάτοψης του ορόφου, όπου εμφαίνεται η αυθαίρετη κατασκευή για την οποία ζητείται η υπαγωγή στη ρύθμιση
και τα σχέδια τομής σε κλίμακα 1:100.
Στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί οποιαδήποτε οικοδομική άδεια ή αυτή δεν είναι δυνατό να βρεθεί, επισυνάπτονται όλα τα παραπάνω στοιχεία πλην του στελέχους, που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου.
γ) Απόσπασμα ρυμοτομικού ή απόσπασμα χάρτη με προσδιορισμό της θέσης του ακινήτου σε τοπογραφικό διάγραμμα, φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής, δήλωση αρμόδιου μηχανικού περί στατικής επάρκειας,
η οποία θα βασίζεται σε ταχύ οπτικό έλεγχο, που στην περίπτωση κτιρίων χωρίς άδεια θα δηλώνει την ύπαρξη ή μη φέροντα οργανισμού καθώς και τυχόν εμφανείς βλάβες του.(άρθρο 24 παρ.2β)

3) ΠΑΡΑΒΟΛΟ (άρθρο 24 παρ. 2γ) _ αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου , για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία :

500  €  για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση μέχρι 50 τ.µ.

500  €  για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας µέχρι 100 τ.µ.

1.000 €  για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.µ. και µέχρι 100 τ.µ.

1.000 €  για κτίριο κύριας και μοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 200 τ.µ.

2.000 €  για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 1.000 τ.µ.

4.000 €  για κτίριο/χρήση άνω των 1.000τ.µ. και µέχρι 2.000 τ.µ.

6.000 €  για κτίριο/χρήση µεγαλύτερη των 2.000 τ.µ.
4) ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (άρθρο 24 παρ. 2δ) όπως ορίζεται στην (παρ. 6. του ίδιου άρθρου)   

 

Διαδικασία και Υπηρεσία Υποβολής των Δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στα αρμόδια πολεοδομικά γραφεία ή στα ΚΕΠ που υπάγεται το ακίνητο.

Με την πληρωμή του προστίμου θα μπορούν:

α) Τα αυθαίρετα που τακτοποιούνται να εξαιρούνται από την κατεδάφιση για 30 χρόνια, είτε είναι εντός, είτε εκτός σχεδίου πόλεως.

β) H διάταξη ορίζει ότι μέσα σε 10 χρόνια από την έναρξη του νέου νόμου θα ολοκληρωθεί ο Γενικός Πολεοδομικός και Χωροταξικός Σχεδιασμός από τους Δήμους στους οποίους θα δηλώνονται οι αυθαίρετες κατασκευές.

γ) Όσον αφορά τα εκτός σχεδίου αυθαίρετα, αν ο πολεοδομικός σχεδιασμός δεν τα έχει συμπεριλάβει και μετά από τα 30 χρόνια, τότε τα αυθαίρετα θα διατηρούνται εάν ο ιδιοκτήτης έχει αποκτήσει όμορο οικόπεδο ή τμήμα όμορου οικοπέδου για τη συμπλήρωση αρτιότητας, διαφορετικά θα πρέπει να ξαναπληρώσει πρόστιμο.

Αν ΔΕΝ ολοκληρωθεί η διαδικασία νομιμοποίησης της αυθαιρεσίας, από τις 21/09/2011 θα είναι άκυρη η μεταβίβαση σε ακίνητα όπου υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές.

η μεταβίβαση αυθαίρετου ΘΑ επιτρέπεται ΜΟΝΟ για ακίνητα τα οποία:

1) υφίσταται προ του 1955
2) έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με το ν.1337/1983
3) έχει νομιμοποιηθεί με το ν.1337/1983 (παρ. 5, άρθ. 16) ή το ν. 1577/1985 (παρ. 3, άρθ.22), το ν. 1512/1985 (παρ. 8 και παρ. 10, άρθ. 9)
4) έχει ανασταλεί η κατεδάφιση σύμφωνα με το ν. 1337/1983 (άρθ. 15, 16, 17, 20 και 21), χωρίς όμως να έχει απορριφθεί η αίτηση εξαίρεσης κατεδάφισης
5) έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά το ν. 3775/2009 ή το ν. 3843/2010 (για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται)
6) έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου σύμφωνα με το νέο νόμο του 2011.

 

Εξαιρέσεις - Ιδιαιτερότητες

ΠΑΛΑΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ: Όλα τα προ του 1955 κτίρια θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Όσα αυθαίρετα εντάχθηκαν στη «ρύθμιση Τρίτση» του 1983 και έχουν καταβάλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα των δύο φάσεων, δεν υπάρχει λόγος να ενταχθούν στη σημερινή ρύθμιση. Τα αυθαίρετα μετά το 1955 και προ του 1983 που δεν εντάχθηκαν στην παραπάνω ρύθμιση (και στις δύο φάσεις), πρέπει να ενταχθούν στην παρούσα ρύθμιση. Εφόσον προκύπτει από την περιουσιακή κατάσταση του ιδιοκτήτη (έντυπο Ε9) ότι ανήκουν σε αυτό το χρονικό διάστημα, τότε το πρόστιμο θα μειώνεται σημαντικά.

** Εάν κάποιος πληρώνει ήδη πρόστιμο γιατί έχει κριθεί αυθαίρετο το κτίσμα του παλαιότερα, εντάσσεται στη ρύθμιση και σταματά να πληρώνει το παλιό πρόστιμο. Συνήθως τα καταβληθέντα πρόστιμα δεν αναζητούνται, λόγω όμως του υπερβολικού ύψους αυτών, θα διευκρινιστεί τις επόμενες ημέρες αν στη νέα νομοθετική ρύθμιση θα συμψηφίζονται με τα νέα πρόστιμα.
** Σε περίπτωση που ένας ιδιοκτήτης θελήσει να κατεδαφίσει το αυθαίρετο του, η διαδικασία κατεδάφισης γίνεται πλέον απλή. Τα αυθαίρετα κατεδαφίζονται και στη συνέχεια με τη διαδικασία της ταυτότητας κτηρίου θα ελέγχεται η κατεδάφιση.

ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ: Ημιυπαίθριοι χώροι διαμερισμάτων που δεν εντάχθηκαν στο νόμο 3843/2010 δεν μπορούν να ρυθμιστούν με τον νόμο για τα αυθαίρετα. Θα πρέπει να ενταχθούν στον περσινό νόμο.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΣΕ ΔΑΣΗ: Οικισμοί αυθαιρέτων που βρίσκονται μέσα σε δάση και έχουν χαρακτηριστεί με τους νέους δασικούς χάρτες πως είναι εκτός ορίων νόμιμων οικισμών, δεν εντάσσονται στη ρύθμιση του ΥΠΕΚΑ. Από το Υπουργείο επισημαίνουν πως η ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου καθώς και η απαίτηση για υποβολή εξαρτημένου Τοπογραφικού διαγράμματος, οδηγούν στον ηλεκτρονικό εντοπισμό του κτιρίου και αυτόματα θα αποδεικνύεται αν βρίσκεται μέσα σε δάσος ή άλλη ευαίσθητη περιοχή.
Κυρώσεις

Όσοι δεν δηλώσουν τα αυθαίρετα τους και δεν πληρώσουν το ενιαίο πρόστιμο, ή όσοι υποβάλλουν ψευδή στοιχεία υποχρεώνονται, αν εντοπιστούν ύστερα από έλεγχο, να πληρώσουν πρόστιμο ανέγερσης ίσο με το 30% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και ετήσιο πρόστιμο διατήρησης ίσο με το 5% επί της αντικειμενικής αξίας, για κάθε έτος μέχρι τη κατεδάφισή του

 

Τα Αυθαίρετα που εμπίπτουν σε αυτή την Ρύθμιση είναι:

Αυθαίρετα τα οποία έχουν κατασκευασθεί μέχρι τις 28.07.2011 και με την προϋπόθεση ότι δεν ανήκουν στις περιπτώσεις που εξαιρεί ο νόμος

 

Περιπτώσεις που εξαιρεί ο νόμος:

Αυθαίρετα που βρίσκονται σε:

1) ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη, ή προστατευόμενη περιοχή (κατά το ν. 3937/2011),
2) στον αιγιαλό,
3) αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό,
4) παραδοσιακό οικισμό και σε οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο προκαλούν ανεπανόρθωτη περιβαλλοντική βλάβη,
5) κοινόχρηστο χώρο πόλης,
6) ζώνη ασφαλείας διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών,
7) δημόσιο κτήμα,
8) δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση, στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας,
9) περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους (εφόσον απαγορευόταν η δόμηση κατά το χρόνο κατασκευής),
10) κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο ή κτίριο που είναι αρχαίο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο (ν. 3028/2002),
11) κτίσμα εκτός σχεδίου πόλεως (ή οικισμού), το ανώτατο ύψος του οποίου βρίσκεται λιγότερο από είκοσι μέτρα κάτω από το ύψος της κορυφογραμμής (υδατοκρίτης),
12) εντός του εύρους του εξώστη τμήμα πάνω από κοινόχρηστο χώρο της πόλης.

δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση

 

Πως υπολογίζεται το πρόστιμο

Το ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται με τον εξής μαθηματικό τύπο: " τετραγωνικά μέτρα Χ τιμή ζώνης Χ 15% Χ ειδικούς συντελεστές".

Πολλαπλασιάζουμε δηλαδή το εμβαδόν της αυθαιρεσίας επί την τιμή ζώνης, που ισχύει στην περιοχή του ακινήτου, ανεξαρτήτως της χρήσης αυτού, επί το συντελεστή 15 % και επί τους ειδικούς συντελεστές που ορίζονται για κάθε είδος αυθαιρεσίας.

 

Διαδικασία πληρωμής

Το πρόστιμο καταβάλλεται εντός 24 μηνών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός 36 μηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης από την έναρξη ισχύος του νόμου. Μπορεί να πληρωθεί σε 8 και 14 ισόποσες δόσεις, αντίστοιχα, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσμίας 8 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής κατά τον χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των παραπάνω δόσεων, επιβάλλεται προσαύξηση 1% για κάθε μήνα καθυστέρησης.
Ειδικές περιπτώσεις πληρωμής

Για περιπτώσεις που η υπέρβαση της οικοδομικής άδειας είναι έως 20 τ.μ. και εφόσον το μέγεθος αυτό δεν υπερβαίνει το 20% της επιτρεπόμενης επιφάνειας καθώς και για υπέρβαση ύψους έως 20%, το πρόστιμο ορίζεται σε 1.500 ευρώ για εκτός σχεδίου περιοχές, σε 2.000 ευρώ για εντός σχεδίου με τιμή ζώνης έως 2.000 ευρώ και σε περιοχές με μεγαλύτερη τιμή ζώνης το πρόστιμο είναι 3.000 ευρώ. Το πρόστιμο αυτό μειώνεται στο μισό για περιπτώσεις που ακυρώθηκε ή ανακλήθηκε η οικοδομική άδεια και για πρόχειρες κατασκευές που έγιναν πριν από την 1/1/1983. Για αυτές τις περιπτώσεις το πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ, χωρίς έκπτωση και μέχρι 31.12.2011.

 

Ενδεικτικά παραδείγματα για το ύψος των προστίμων:

Για κατοικίες, σε διάφορες περιπτώσεις:

-ΥΔ 30 τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (+υπέρβαση κάλυψης <20%) - πρόστιμο 4.050 ευρώ

- Πρώτη κατοικία με οικοδομική άδεια εντός σχεδίου και μικρότερη από 50% υπέρβαση δόμησης σε περιοχή με τιμή ζώνης τα 1500 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας, το πρόστιμο θα είναι 9.000€

- Πρώτη κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια σε εντός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης 1.500 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας, το πρόστιμο θα είναι 18.000€

- Πρώτη κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης 1000 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας το πρόστιμο θα είναι 20.400€

-ΥΔ (Υπέρβαση Δόμησης) 30 τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ (Τιμή Ζώνης): 1.500 ευρώ, α' κατοικία - πρόστιμο 3.375 ευρώ

-ΥΔ 30 τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (+υπέρβαση ύψους >20%) - πρόστιμο 5.062 ευρώ

-ΥΔ 30 τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ (α' κατοικία) - πρόστιμο 2.250 ευρώ

- Δεύτερη κατοικία με οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου με υπέρβαση δόμησης μεγαλύτερη του 50%, τιμή ζώνης 700 ευρώ και αυθαιρεσία 100 τ.μ το πρόστιμο θα είναι 8.925€

- Δεύτερη κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης τα 700 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας το πρόστιμο θα είναι 17.850€

- Δεύτερη κατοικία χωρίς οικοδομική άδεια σε εκτός σχεδίου περιοχή με τιμή ζώνης 1.000 ευρώ και 100 τ.μ. αυθαιρεσίας το πρόστιμο θα είναι 25.500€

-ΥΔ 100 τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ, α' κατοικία - πρόστιμο 11.250 ευρώ

-ΥΔ 100 τμ, εντός σχεδίου, με ΤΖ: 1.500 ευρώ (50τμ κύριοι/50τμ βοηθ.) - πρόστιμο 8.812 ευρώ

-ΥΔ 100 τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ (β' κατοικία) - πρόστιμο 27.000 ευρώ

-100 τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ, α' κατοικία - πρόστιμο 7.500 ευρώ

-100 τμ, εκτός σχεδίου, με ΤΖ: 500 ευρώ, (α' κατοικία, χωρίς άδεια) - πρόστιμο 22.500 ευρώ

Για μεγάλα κτίρια (πλην κατοικίας), σε διάφορες περιπτώσεις:

-Αγροτική μονάδα 1.200 τμ, εκτός σχεδίου με ΤΖ: 500 ευρώ - πρόστιμο 24.000 ευρώ

-Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 1.200 τμ, εκτός σχεδίου με ΤΖ: 500 ευρώ - πρόστιμο 48.000 ευρώ

-Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 4.000 τμ, εκτός σχεδίου με ΤΖ: 500 ευρώ - πρόστιμο 200.000 ευρώ

-Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 120 τμ, εντός σχεδίου με ΤΖ: 1.500 ευρώ - πρόστιμο 7.200 ευρώ

-Βιομηχανία-τουρ. κατάλυμα 1.200 τμ, εντός σχεδίου με ΤΖ: 1.500 ευρώ - πρόστιμο 108.000 ευρώ

Επίσης, για αυθαίρετες κατασκευές μικρότερες από 20 τμ προβλέπεται κατ΄ αποκοπήν πρόστιμο ως εξής:

-εντός σχεδίου με ΤΖ μικρότερη των 2.000 ευρώ - πρόστιμο 2.000 ευρώ

-εντός σχεδίου με ΤΖ μεγαλύτερη ή και ίση των 2.000 ευρώ - πρόστιμο 3.000 ευρώ

-εκτός σχεδίου - πρόστιμο 1.500 ευρώ.

 

Με βάση τα στοιχεία του Υ.Π.Ε.Κ.Α

ΚΥΑ Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής

ΚΥΑ Διαδικασία είσπραξης και απόδοσης

Τα 5 Σημεία της Διαδικασία

Χρήσιμες Ερωτο-απαντήσεις

Υποδείγματα για τον πολίτη

Υπεύθυνη Δήλωση Εξουσιοδότησης Μηχανικού  

Δήλωση Ιδιοκτήτη
Παραδείγματα Υπολογισμού Προστίμου

Υποδείγματα για τον μηχανικό

Εγχειρίδιο Χρήσης
Παρουσίαση Λογισμικού Διαχείρισης Αυθαιρέτων
Φύλλο Καταγραφής και Υπολογισμού Προστίμου
Παραδείγματα Υπολογισμού Προστίμου
Βεβαίωση Μηχανικού

 

 
Copyright © 2024. Κατασκευή και Σχεδίαση Tserts.eu