Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργ. δερματοστιξίας

Υπεύθυνη δήλωση

Γενική Αίτηση ενδιαφερόμενου

«Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου δερματοστιξίας»

1) Αίτηση ενδιαφερόμενου προσώπου, στην οποία θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητάς του.

2) Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, του ενδιαφερομένου ή σε περίπτωση εταιρίας του υγειονομικά υπευθύνου.

3) Το προβλεπόμενο από την 12172/22.03.02 ΚΑ του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ΦΕΚ 533/β/30.04.02 διπλότυπο του Δήμου, αξίας 75 €

4) Σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων του καταστήματος - εργαστηρίου σε τρία (3) αντίτυπα, συντασσόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρ. 2 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 526/83 τ.Β΄)

5) Επικυρωμένο Φωτ/φο της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, σε χώρο του οποίου θα λειτουργήσει το εργαστήριο.

  • Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι ο χώρος, όπου θα λειτουργήσει το εργαστήριο, είναι χώρος ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, προοριζόμενος για το κατάστημα.
  • Βεβαίωση για το επιτρεπόμενο ύψος καταστήματος σε οικοδομή, που αναγέρθηκε κατά τον χρόνο που δεν ίσχυαν οι διατάξεις του Γ.Ο.Κ. (παράγρ. 2γ του άρθρου 51, της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης).

6) Επικυρωμένο φωτ/φο του τίτλου κυριότητας ή στην περίπτωση μισθώσεως του οικήματος φωτ/φο του μισθωτηρίου συμβολαίου, του χώρου όπου θα λειτουργήσει το εργαστήριο.

7) Βεβαίωση Εφορίας περί επιδόσεως Δηλώσεως έναρξης επιτηδεύματος (άρθρο 8 και 9 Ν.1882/90)

8) Δήλωση του Ν. 1599/86 του Διαχειριστή της πολυκατοικίας θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής με το εξής περιεχόμενο:

  • Όταν έχει κανονισμό: "Είμαι διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού .............................................. αρ. ......... οικοδομής όπου στεγάζεται το εργαστήριο δερματοστιξίας που πρόκειται να λειτουργήσει από τον .................................. Η πολυκατοικία που στεγάζεται το εργαστήριο έχει κανονισμό, ο οποίος επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος."
  • Όταν δεν έχει κανονισμό: "Είμαι διαχειριστής της ενταύθα και επί της οδού ................................................... αρ. ........ οικοδομής όπου στεγάζεται το εργαστήριο δερματοστιξίας που πρόκειται να λειτουργήσει από τον ................................ Η πολυκατοικία που στεγάζεται το εργαστήριο δεν έχει κανονισμό και η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο κατοικιών επιτρέπει την ίδρυση και λειτουργία τέτοιου είδους καταστήματος."

9) Σε περίπτωση ελλείψεως ή αρνήσεως υπογραφής του διαχειριστή, τη δήλωση την κάνει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος γράφοντας το ίδιο ακριβώς κείμενο και προσθέτοντας: επίσης δηλώνω ότι δεν υπάρχει διαχειριστής ή υπάρχει και αρνείται να υπογράψει.

10) Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

11) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκατάστασης θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του με το εξής περιεχόμενο: "Είμαι ηλεκτρολόγος εγκατάστασης, κάτοχος της υπ' αριθμ. ... άδειας και από έλεγχο στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ενταύθα και στην οδό .......... αρ. ....... καταστήματος .................. τ ................ βρήκα ότι αυτή είναι ακίνδυνη και ασφαλής. Η συνολική ισχύς της μηχανολογικής εγκατάστασης του καταστήματος είναι μικρότερη των 15 HP."

12) Φωτοαντίγραφα δελτίου ταυτότητας και φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας (επικυρωμένα).

  • Για χορήγηση αδείας καταστήματος σε αλλοδαπούς επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ την ημέρα της κατάθεσης των δικαιολογητικών.
  • Για Εταιρείες Ο.Ε. και Ε.Ε. στοιχεία όλων των εταίρων (φωτοαντίγραφα ταυτότητας, βιβλιαρίου υγείας), ενώ για Εταιρείες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. στοιχεία μετόχων ή εταίρων που εκπροσωπούν την εταιρία, το Φ.Ε.Κ. που αναφέρεται στη σύσταση και σύνθεση του Δ.Σ. και το πρακτικό του Δ.Σ., από το οποίο να προκύπτει ο Υγειονομικός Υπεύθυνος.
  • Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας (επικυρωμένο).
 
Copyright © 2020. Κατασκευή και Σχεδίαση Tserts.eu